Dünyada Bankacılık ve Kredilerin Tarihsel Gelişimi

Bankacılık alanında, ilk çağlardan günümüze kadar çok büyük değişmeler yaşanmıştır. Milattan önceki dönemlerde tapınaklarda, 13. yüzyılda ise “banka”larda sunulan hizmetler şeklinde yürütülen bankacılık faaliyetleri, artık en son teknolojilerle donatılmış modern sistemlerle yürütülmektedir.

Dünya’da bankacılık faaliyetlerinin tarihi, M.Ö. 3500’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Bilinen ilk banka kuruluşu Sümerlerin Oruk sitesi etrafında gelişen ilk uygarlıklardan birinde kurulan bir mabettir. O döneme ait tuğlalar üzerine yazılmış sözleşme şeklindeki vesikalardan; Sümerler’de adalet ve hakkın babası olarak kabul edilen güneş ilahı Shamas’ın daimi ikametgahı addedilen zengin Babil mabetlerinin, harman zamanı ödenmek üzere çitçilere fiziki (tohum vb.) ve parasal krediler açtıkları anlaşılmaktadır.

Nippour civarında yapılan kazılarda da rahip bankacılarla müşterileri arasında yapılmış vesikalar bulunmuştur. Bu vesikalardan, bir hesaptan başka bir hesaba transferin, ödeme emirlerinin yapıldığı ve bu mabetlerde çok itinalı bir şekilde muhasebe kayıtlarının tutulduğu anlaşılmaktadır.

M.Ö. 2000’li yıllarda çıkarılan meşhur Hammurabi Kanunlan’nın tapınaklarda yapılan borç verme işlemleri, borcun tahsil yöntemleri, alman en uygun kredi faiz oranları ile rehin, ipotek ve kefalet şekillerini düzenlediği bildirilmektedir.

Eski Yunan medeniyetlerinde bilinen ilk bankaların M.Ö. 700’lü yıllarda mabetler olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonralar deniz aşırı ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte, büyük servetler kralların ve mabetlerin tekelinden çıkarak orta sınıf ve halk tabakalarına yayılmış ve bazı zengin tüccarlar da bankacılıkla uğraşmaya başlamışlardır.

Nitekim M.Ö. 6. yüzyılda Atina’da “Trapezita” denilen özel bankalar vadeli veya vadesiz mevduat kabul ederek, kredi açarak, hesaplar arasında virman yapma suretiyle tüccarların kendi aralarındaki alacak veya borçlarını tahsil edip ödeyerek bankacılık faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

Roma İmparatorluğu döneminde ticaretin büyümesiyle eş zamanlı olarak gelişen bankacılık, daha sonraları faizlerin aşırı boyutlara ulaşması sonucu Vatikan Kilisesi tarafından faizin yasaklanmasıyla gerileme içine girmiştir. Bir süre tefecilik işleri Yahudilerin eline geçmiştir. 13. yüzyıldan itibaren Lombardla rın kontrolüne giren borç verme işlemleri Londra’ya kaymıştır.

Lombardların giderek güçlenmesine paralel olarak bankacılık da gelişme göstermiştir. Çalıştıkları işyerlerine “Banchum”, kendilerine ise “Bancheri” denilen bu kişiler, “Banco” adı verilen tahta bir sıra ve masayla pazarlarda faaliyet göstermişlerdir.

17. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’da bugünkü anlamda modern bankalar kurulmuştur. 1609’da Hollanda’da Amster dam Bankası, 1637’de İtalya’da Venedik Bankası kurulmuştur. İngiltere’de piyasadaki istikrarsızlığı önlemek amacıyla, bir merkez bankası işlevi gören İngiltere Bankası 1654’te kurulmuştur.

Amerika’daki modern bankacılık faaliyetleri ise 1782’de Bank of North America’nın kurulmasıyla başlamıştır. 1791’de hem özel banka hem de merkez bankası niteliğindeki Bank of The United States kurulmuştur. Bu banka para ve kredi miktarından sorumlu bir kamu kurumu olarak faaliyet göstermiştir. ABD’de 1863’te çıkarılan bankalar kanunu ile eyalet bankaları ve ulusal bankalardan oluşan ikili bankacılık sistemi kurulmuştur. Ancak, bugünkü merkez bankası olan FED, 1913 yılında çıkarılan kanunla kurulmuştur.

Bankalar, 19. yüzyıldan itibaren mevduat toplayarak, senet iskonto ederek ve sermaye piyasası araçlarına aracılık ederek kaynak kullandırmaya başlamışlardır. Bu sayede bankaların ekonomilerdeki önemi giderek artmış ve bankalar faaliyetlerine göre uzmanlaşmaya başlamışlardır. II. Dünya savaşından sonra ise savaşta tahrip olan yerlerin yeniden imarının finansmanını sağlamak amacıyla kalkınma ve yatırım bankaları kurulmuştur.

1980’lerden itibaren bankacılıkta bilgisayar teknolojisi kullanımı yaygınlaşmıştır. 1990’larda internet bankacılığı ve diğer elektronik bankacılık uygulamaları hızla yayılmıştır. 2000’li yıllardan itibaren ise bankacılıkta bireysel ürünlerin ve hizmetlerin önemi daha da artmış ve yepyeni teknolojiler insanların hizmetine sunulmuştur.

Kaynak: http://enuygunkredi.biz.tr/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>